Klej do płyt izolacyjnych op. 1 kg

Zastosowanie Klej do płyt izolacyjnych jest klejem specjalnym do użytku w ochronie przeciwpożarowej i technice wysokich temperatur. Klej jest używany do sklejenia płyt izolacyjnych. Stosowany jest jako pomoc montażowa przy zamocowaniach mechanicznych. Dotyczy to zarówno klejenia identycznych materiałów, jak i ich kombinacji. Klej nadaje się też do klejenia betonu i gazobetonu, z dodatkowym umocnieniem mechanicznym. Używa się go również do uszczelniania kanałów wentylacyjnych oraz jako pomoc w montażu lekkich izolacji z włókna. Stosuje się go wewnątrz pomieszczeń, w których nie występuje wilgoć. Właściwości fizykochemiczne: Stan fizyczny: ciekły Forma dostawy: płynna pasta Barwa: szara Zapach: prawie bezwonny Temperatura topnienia: nie dotyczy Temperatura wrzenia: >100oC Temperatura zapłonu: nie stosuje się Temperatura samozapłonu: nie stosuje się Wybuchowość: nie stosuje się Granice wybuchowości: nie stosuję się Właściwości sprzyjające zapaleniu: nie stosuje się Ciśnienie par: ~ 23 bar Gęstość ( w 20 oC): 1,7 kg/ dm3 Rozpuszczalność w wodzie: słaba Odczyn pH ( w 20 oC): ~ 12 Test rozpuszczalności: nie stosuje się Lepkość ( w 20 oC): lepka Zawartość rozpuszczalnika: nie stosuje się